Izdevuma mērķis ir informēt iedzīvotājus un viesus par novadā pieejamiem pakalpojumiem.

Iesniedzot informāciju, lūgums īpaši izcelt šīs vasaras plānotos jaunumus un piedāvājumus, kā arī pievienot atbilstošas fotogrāfijas.

Ja jūsu uzņēmums organizē publiskus pasākumus, aicinām iesūtīt paredzēto pasākumu plānu. Informācija izdevumā tiek ievietota bez maksas.

Informāciju sūtīt līdz š.g. 13.aprīlim, e-pasts: marika.grasmane@saulkrasti.lv .Tuvāka informācija 67142514, 28634639.