Nacionālais peldvietu kvalitātes sertifikāts ir Latvijas mēroga ekosertifikāts, kurā tiek ņemta vērā Latvijas peldvietu specifika, kā arī Latvijas likumdošana attiecībā uz peldvietu apsaimniekošanu. Šī sertifikāta saņemšana nozīmē to, ka lielākā daļa kvalitātes kritēriju ūdens, vides pārvaldes, vides informācijas un izglītības, kā arī labiekārtojuma un servisa jomās ir izpildīti. Domes speciālisti aktīvi strādā pie tā, lai nākamajā peldsezonā virs Saulkrastu pludmales plīvotu Zilais karogs.

Savukārt maija beigās Saulkrastu novada domes deputāti šī sasaukuma pēdējā sēdē apstiprināja Attīstības programmu 2014.–2020. gadam un ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2014.–2029. gadam. Ar to ir noslēdzies projekts “Saulkrastu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”. Projektu īstenoja ar 100  % Eiropas Sociālā fonda finansējumu. Attīstības programma tika izstrādāta, apzinot un izvērtējot Saulkrastu novada rīcībā esošos dabas, infrastruktūras, cilvēku un finanšu resursus, paredzot rīcības mērķtiecīgai novada attīstībai, ietverot potenciālo investīciju plānu 2014.–2020. gadam. Ar attīstības dokumentiem var iepazīties domes tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv sadaļā “Novada plānošana”.

Laba sadarbība Saulkrastu domei ir izveidojusies ar Vidzemes zvejnieku biedrību, ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums. Tā jūnija vidū tiks sākti divi Valsts zivju fonda finansētie projekti par dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanu Pēterupē un Ķīšupē. Projektu ietvaros paredzēta iepriekš apzinātu atsevišķu upju posmu attīrīšana no koku sagāzumiem, krastu attīrīšana no aizaugušiem krūmiem un kokiem, kā arī lašveidīgo zivju nārsta vietu izpļaušana un atjaunošana. Tiks veikta arī akmens krāvumu un bebru dambju nojaukšana.

Jau iepriekš informējām par Zvejniekciema stadiona rekonstrukciju. Jūnija sākumā novada dome ir iesniegusi projektu Rīgas rajona lauku attīstības biedrībā. Projektā plānots rekonstruēt stadionu, paredzot noteiktiem standartiem atbilstoša izmēra futbola laukumu ar mākslīgu segumu, kā arī labiekārtot teritoriju. Projektu paredzēts finansēt no EZF līdzekļiem LEADER tipa pasākumiem.

Vilnis Klibiķis
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs