Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016.gada 11.aprīļa līdz 2016.gada 11.maijam, bet rīcībai EJZF1 noteikta nepārtraukta pieteikšanās kārta

1.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 500 678.00 EUR (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums: 175 678.00 EUR un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums: 325 000.00 EUR).

 

Finansējuma sadalījums stratēģijas rīcībām:

 

Rīcības Nr. ELFLA1

Rīcības nosaukums: Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē

Mērķis: Veicināt mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību, it sevišķi tūrisma nozarē

Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 135 678,00 EUR

 

Rīcības Nr. ELFLA2

Rīcības nosaukums: Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība

Mērķis: Atbalstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību

Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 40 000.00 EUR

 

Rīcības Nr. EJZF1

Rīcības nosaukums: Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai

Mērķis: Stiprināt zivsaimniecības nozari, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai

Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 125 000.00 EUR

 

Rīcības Nr. EJZF2

Rīcības nosaukums: Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā

Mērķis: Integrēt zivsaimniecības nozares un dabas resursus tūrisma pakalpojumu sniegšanā, kā arī saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu

Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 200 000.00 EUR

 

Projektu īstenošanas termiņi:

a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b) Ja projekts tiek īstenots aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana" izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

c) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Kontaktinformācija:

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon"

Atpūtas iela 1 (2.stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163

Kontaktpersona: valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, 26121424, zane.serzante@carnikava.lv

Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.sernikon.lv

Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv

Projektu iesniegums iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv  un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.