VITPBJPValsts ilgtermiņa tematiskais plānojums ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments līdz 2030.gadam. Tas tiek izstrādāts, lai īstenotu Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēs 2011. – 2017.g. noteiktos piekrastes attīstības politikas mērķus un uzdevumus.

Plānošanas dokumenta īstenošana ietekmēs jūras piekrasti plānojuma risinājumu ieviešanas vietās piekrastes novadu trīspadsmit teritoriālā iedalījuma vienībās, kas robežojas ar jūru (Rucavas novada Rucavas pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Grobiņas novada Medzes pagasts, Pāvilostas novads, Ventspils novada Jūrkalnes, Užavas, Vārves, Tārgales pagasti, Dundagas novada Kolkas pagasts, Rojas novads, Mērsraga novads, Engures novada Engures un Lapmežciema pagasti, Carnikavas novads, Saulkrastu novads, Limbažu novada Skultes pagasts, Salacgrīvas novads) un republikas pilsētu (Liepāja, Ventspils, Jūrmala un Rīga) teritoriju daļās, kuras ir tieši saistītas ar Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam raksturotā piekrastes vienotā dabas un kultūras mantojuma attīstību.

Tematiskā plānojuma izstrādātājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, LV – 1494, Rīga, tālrunis 66016733, http://www.varam.gov.lv sadarbībā ar SIA „Grupa93”, Kr.Barona iela 3-4, Rīga, tālrunis 67217043, http://www.grupa93.lv.

Tematiskā plānojuma un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notiks no 2015. gada 16.oktobra līdz 25.novembrim.


Ar apspriešanā nodotajiem materiāliem var iepazīties šeit:

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • 2015.gada 27.oktobrī plkst. 11:00 Liepājas pilsētas domē (Liepāja, Rožu iela 6)
  • 2015.gada 28.oktobrī plkst.11:00 Ventspils bibliotēkā (Ventspils, Akmeņu iela 2)
  • 2015.gada 3.novembrī plkst. 11:00 Jūrmalas novada domē (Jūrmala, Jomas iela 1/5)
  • 2015.gada 5.novembrī plkst. 16:00 Saulkrastu novada domē (Saulkrasti, Raiņa iela 8)

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu lūdzam sniegt līdz 2015. gada 25.novembrim elektroniski valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3, vai sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV – 1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu.

Informācijas avots http://www.grupa93.lv/piekraste