“Lai kaut ko aizsargātu, vispirms tas jāizprot. Uzstādītā vides informācija vienmēr tam ir palīgs. Šeit, Saulkrastos, Baltās kāpas apkaimē šī informējošā komponente ir norādes zīmes, informācijas stendi, interesantie un ar vidi saderīgi veidotie dizainiskie objekti, kas mums gan palīdz labāk izprast vietējās dabas vērtības un procesus, gan neuzbāzīgi atgādina par dabai draudzīgu uzvedību,” – tā Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērziņa.


Saulkrastu Baltajā kāpā uzstādīti sekojoši vides objekti.

·         Viens no galvenajiem uzstādītajiem objektiem ir “Ieejas vārti”, kas veidoti kā stilizēts Baltās kāpas siluets. Tā viena puse veidota vienkāršās ģeometriskās formās, bet otra - slīpa. Rūpīgāk ieskatoties slīpās daļas faktūrā, var ieraudzīt reljefu un rakstus, kas domāti kā liecinājums par kāpas atkāpšanos ilgākā laika posmā. Uz "Ieejas Vārtu" sienas izvietota informācija par jūras piekrasti un Balto kāpu.

·         Vides un mākslas objekti - ežu mamma Frīda un zaķis Fredis. Tie draudzīgi mudina apmeklētājus būt tīrīgiem un nemēslot dabā, kā arī doties dabā klusi – netrokšņojot.

·         Kukaiņu ceļš, kas šķērso apmeklētājiem veidoto taciņu, pievērš uzmanību tam, ka ikdienā mums apkārt rosās ļoti aktīva dzīvība – dažādi kukaiņi, kurus bieži pat nemanām.

·         Klausīšanās ierīce taures formā, ir veidota tā, lai varētu ieklausīties niansēs, kas veidojas no jūras viļņu un priežu šalkoņas.

Visi vides un mākslas darbi veidoti ar domu, lai apmeklētāji vērīgāk palūkotos apkārt, ieklausītos, saprastu, ka bez cilvēka dabā ir daudz citu dzīvotņu un ekosistēmu, kas ir saudzējamas. Objekti mudina cilvēkus rūpēties par apkārtni un ar pietāti izturēties pret Saulkrastu “Balto kāpu”


Visi objekti un informācija veidota, Dabas aizsardzības pārvaldes, Saulkrastu novada pašvaldības un biedrības “Baltijas krasti” īstenotā projekta  Nr. LIFE13 ENV/LV/000839 “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros, kas finansēts ar Eiropas Savienības un Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem.


Uzstādītie vides objekti ir Purvīša balvas 2015.gada nominanta un starptautisku atzinību iemantojuša mākslinieka Ivara Drulles mākslas darbs, kuru tapšanā piedalījās arī Latvijas augstskolu – Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes studenti.


Visi objekti veidoti no izturīga materiāla, kas  nodrošina to ilgtspējību. Skulptūru kompozīcijā integrēto soliņu un atkritumu urnu forma pielāgota vides objektu tēlam, un izmantotajiem materiāliem.


Savukārt jaunizveidotie informatīvie stendi, norādes un norobežojošās barjeras sniedz informāciju par apkārtnes dabas vērtībām un Baltās kāpas veidošanās procesu, kā arī saudzīgi virza apmeklētāju plūsmas caur piekrastes mežu un Baltās kāpas teritoriju.


Vides objekti un informācija uzstādīti Eiropas Komisijas LIFE + Vides politikas un pārvaldības programmas līdzfinansētā projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" ( Assesment of ecosystems and their services for nature biodiversyty conservation and managment (Life EcosystemServices)), Granta vienošanās Nr. LIFE13 ENV/LV/000839 ietvaros.


Papildus informācija

Eiropas Savienības LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” projekts “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”/ LIFE EcosystemServices  jeb LIFE13 ENV/LV/000839 "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" aptver Saulkrastu un Jaunķemeru piekrastes teritorijas un to īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, Saulkrastu novada pašvaldība un biedrība “Baltijas krasti”. Projekta kopējais mērķis ir veicināt uz ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtēšanas pieeju balstītu stratēģisko plānošanu Latvijas piekrastē.

Projekts ir viens no pirmajiem, kas aizsāk ekosistēmu pakalpojumu metodes izpēti un pielietošanu Latvijā. Īstenojot ekosistēmu un to pakalpojumu novērtēšanu, tiks izstrādāta inovatīva, Latvijas piekrastes situācijai pielāgota metodika un interaktīvs rīks, kas ļaus sabalansēt piekrastes teritorijas ekonomiskās, sociālās un vides intereses un pieņemt uz ekonomiskiem aprēķiniem balstītus lēmumus, novēršot situāciju, ka konkrētajā teritorijā notiek neefektīva un reģionam zaudējumus nesoša darbība. Projekta ietvaros izstrādātā metodika palīdzēs integrēt ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma pieeju Latvijas piekrastes pašvaldību lēmumu pieņemšanā un telpiskās plānošanas procesos.

Projekta kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts īstenošana ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.

Ekosistēmas – dzīvo organismu, nedzīvo dabas elementu un to dzīves vides kopums, kas mijiedarbojas un kopā veido vienotu sistēmu.
Ekosistēmu pakalpojumi – ekosistēmu nodrošinātie materiālie un nemateriālie labumi, kas palīdz nodrošināt cilvēku dzīves apstākļus. Piemēram, ekosistēmu pakalpojumi ietver pārtikas produktu, ūdens nodrošināšanu, plūdu regulēšanas funkciju, augsnes erozijas un slimību uzliesmojumu mazināšanas funkciju, kā arī nemateriālās vērtības, piemēram, atpūtas nodrošināšanu dabas teritorijās.
Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana – ekosistēmu pakalpojumu vērtības aprēķināšana naudiskā/monetārā izteiksmē pēc noteiktas metodikas.


Fotogalerija


Informāciju sagatavoja:

Rita Arāja, Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
rita.araja@daba.gov.lv; tel.: +371 28262608

http://ekosistemas.daba.gov.lv           
https://www.facebook.com/ekosistemas        
https://twitter.com/ekosistemaslv