Darbi sākti ar dabas daudzveidības novērtēšanu abās teritorijās, nosakot biotopus, sugas, to izplatību un kvalitāti. Izpētes rezultāti tiks atainoti kartogrāfiski un izmantoti tālākajā darbā, nosakot un novērtējot teritorijās sniegto ekosistēmu pakalpojumu klāstu. Pirmie darba rezultāti kartogrāfiskā veidā būs skatāmi jau 2016. gada sākumā.

Savukārt visu darbu, kas ietver gan identificēto pakalpojumu vērtēšanu un to attīstības prognožu izstrādi pat 50 gadu perspektīvā, gan dažādu scenāriju modelēšanu, plānots noslēgt 2016.gada aprīlī.

LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” projekts ir viens no pirmajiem, kas aizsāk ekosistēmu pakalpojumu metodes izpēti un pielietošanu Latvijā. Īstenojot ekosistēmu un to pakalpojumu novērtēšanu, tiks izstrādāta inovatīva, Latvijas piekrastes situācijai pielāgota metodika un interaktīvs rīks, kas ļaus sabalansēt piekrastes teritorijas ekonomiskās, sociālās un vides intereses un pieņemt uz ekonomiskiem aprēķiniem balstītus lēmumus, novēršot situāciju, ka konkrētajā teritorijā notiek neefektīva un reģionam zaudējumus nesoša darbība.

Projekta ietvaros izstrādātā metodika palīdzēs integrēt ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma pieeju Latvijas piekrastes pašvaldību lēmumu pieņemšanā un telpiskās plānošanas procesos.

Projekts “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” jeb pilnajā nosaukumā Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” uzsākts 2014. gadā un ilgs līdz 2018. gadam. Projekts aptver Saulkrastu un Jaunķemeru piekrastes teritorijas. Projekta kopējais mērķis ir veicināt uz ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtēšanas pieeju balstītu stratēģisko plānošanu Latvijas piekrastē.

Eiropas Savienības LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” LIFE13 ENV/LV/000839 projekta „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” (LIFE EcosystemServices) kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts īstenošana ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.

Ekosistēmas – dzīvo organismu, nedzīvo dabas elementu un to dzīves vides kopums, kas mijiedarbojas un kopā veido vienotu sistēmu.
Ekosistēmu pakalpojumi – ekosistēmu nodrošinātie materiālie un nemateriālie labumi, kas palīdz nodrošināt cilvēku dzīves apstākļus. Piemēram, ekosistēmu pakalpojumi ietver pārtikas produktu, ūdens nodrošināšanu, plūdu regulēšanas funkciju, augsnes erozijas un slimību uzliesmojumu mazināšanas funkciju, kā arī nemateriālās vērtības, piemēram, atpūtas nodrošināšanu dabas teritorijās.
Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana – ekosistēmu pakalpojumu vērtības aprēķināšana naudiskā/monetārā izteiksmē pēc noteiktas metodikas.

Kontaktpersona: Rita Arāja
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
rita.araja@daba.gov.lv; tel.: +371 28262608
Projekta mājas lapa: http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/